Palvelun käyttöehdot

KLEVERAPP.COM -MOBIILISOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT VOIMAAN 18.4.2017 ALKAEN

1. YLEISTÄ PALVELUNTARJOAJASTA JA PALVELUSTA

1.1 Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan Klever Ab Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän, Kleverapp.com -mobiilisovellukseen perustuvan, maksupalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen Palveluun rekisteröityjen henkilöasiakkaiden (jäljempänä ”Käyttäjä”) toimesta.

1.2 Palvelu on mobiilisovelluksena toimiva maksupalvelu, jossa Käyttäjä pystyy kätevästi hallinnoimaan laskujaan ja niiden maksamista sekä säilyttämään hänelle saapuneita laskuja. Palvelun käyttö edellyttää aina henkilökohtaista rekisteröitymistä. Palvelussa Käyttäjä antaa Palveluntarjoajalle oikeuden tallentaa itsestään mm. henkilö-, osoite- ja maksukortin tietoja helpottaakseen laskujen hallinnointia ja maksuprosessia. Palvelun kautta Palveluntarjoaja huolehtii Käyttäjän toimeksiannon mukaan Käyttäjän laskujen maksamisesta. Palvelu toimii vain suomalaisella maksukortilla.

1.3 Palveluntarjoajana toimii:
Klever Ab Oy (Y-tunnus 2697436-4)
Kotipaikka: Vaasa
Käynti- ja postiosoite: Pitkäkatu 34, 7. kerros, 65100 Vaasa
Asiakaspalvelu (arkisin klo 9.00-15.00): puh. +358 (0)20 7780 490;
sähköposti: [email protected]

Palveluntarjoaja on rekisteröitynyt Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja tulee myös ilmoittamaan Finanssivalvonnalle maksupalvelujen tarjoamisesta. Maksupalvelujen tarjoamista valvovat Suomessa Finanssivalvonta (yhteystiedot: Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi) ja kuluttajien osalta myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki, www.kkv.fi). Käyttäjällä on mahdollisuus ilmoittaa Palvelutarjoajan menettelystä tai erimielisyydestä Palveluntarjoajan kanssa näille viranomaisille.

1.4 Kirjautumalla Palveluun tai käyttämällä Palvelua Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja hyväksyy nämä Käyttöehdot itseään sitoviksi. Rekisteröitymällä Palvelun Käyttäjäksi, Käyttäjä antaa myös suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin Palveluntarjoajan toimesta, ellei Käyttäjä nimenomaisesti kiellä sähköistä suoramarkkinointia ilmoittamalla tästä Palveluntarjoajalle.

1.5 Sen lisäksi, mitä näissä Käyttöehdoissa on sanottu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan ohjeita.

2. KÄYTTÖOIKEUS JA KÄYTTÄJÄTIEDOT

2.1 Rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi Käyttäjä saa rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien ohjeiden mukaisesti. Käyttäjä on rekisteröitynyt käyttäjäksi, kun Palveluntarjoaja on myöntänyt Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.

2.2 Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa Palveluntarjoajalle Palvelun avausta varten vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä ”Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä, sekä valita Palvelun käyttämistä varten henkilökohtainen PIN-koodi ja aktivoida älypuhelimellaan Touch ID (jäljempänä ”Käyttäjätunnus”). Rekisteröitymisen jälkeen Palveluntarjoaja vahvistaa Käyttäjän henkilötiedot Instantor-palvelun kautta. Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjätiedoissa ilmoitetut tiedot, ml. yhteystiedot ja maksukortin yksilöintitiedot, ovat oikeita ja ajan tasalla. Käyttäjä vahvistaa Käyttäjätunnuksensa henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi Käyttäjätunnus.

2.3 Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä myöntämästä käyttöoikeutta Käyttäjälle, joka ei ole antanut kaikkia vaadittuja Käyttäjätietoja tai jos Käyttäjän tiedoissa on puutteita tai virheitä tai Käyttäjä ei muuten Palveluntarjoajan harkinnan mukaan täytä edellytyksiä käyttöoikeuden myöntämiselle.

2.4 Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen.

2.5 Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua vain omiin tarkoituksiinsa. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttöä, jos on perusteltu syy epäillä, että Palvelua käytetään Käyttöehtojen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

2.6 Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjän Käyttäjätunnus, mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun kahteentoista (12) kuukauteen.

3. PALVELUUN LIITTYVÄT MAKSUT

3.1 Palvelun käyttö on Käyttäjälle maksuton.

3.2 Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita. Palveluntarjoajan kulloinkin voimassaoleva hinnasto on saatavissa Palveluntarjoajan internet-sivuilta. Hinnaston muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle sähköpostitse.

3.3 Mikäli Käyttäjän maksukortilla ei ole riittävästi katetta palvelumaksun veloittamiseksi ja maksun näin myöhästyessä, Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää Käyttäjälle maksumuistutus sekä periä Käyttäjältä lainmukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Palveluntarjoaja voi myös siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi.

4. LASKUJEN TOIMITTAMINEN PALVELUUN JA MAKSUTOIMEKSIANNON ANTAMINEN JA VÄLITTÄMINEN

4.1 Laskujen toimittaminen Palvelun piiriin tapahtuu Käyttäjän toimesta siten, että Käyttäjä ottaa kuvan laskusta ja lähettää sen Palveluun, jossa lasku luetetaan tekniseen muotoon. Laskujen vastaanottaminen Palveluun laskuttajilta edellyttää Käyttäjän antamaa hyväksyntää vastaanottaa laskujaan Palveluun, jonka jälkeen Palveluntarjoaja ilmoittaa laskuttajalle, että laskut Käyttäjälle pitää jatkossa toimittaa Käyttäjälle hänen henkilökohtaiseen laskutusosoitteeseen Palvelun kautta (esim: [email protected]). Erääntyneiden ja maksamattomien laskujen, maksumuistutusten ja perintäkirjeiden osalta laskut lähetetään laskuttajan toimesta joko suoraan Käyttäjälle tai Palvelun kautta.

4.2 Käyttäjä on tietoinen siitä ja hyväksyy, että laskuja voi Palvelun käytönoton jälkeenkin saapua hänelle postitse tai sähköpostitse, mikäli laskutusosoitteen muutos ei ole rekisteröity laskuttajan laskutusjärjestelmään ennen laskun lähettämistä.

4.3 Maksutoimeksianto katsotaan annetuksi, kun Käyttäjä käynnistää maksutapahtuman Palvelun kautta hyväksymällä maksun Touch ID:llaan tai PIN-koodillaan, jolloin toimeksianto välittyy Palveluntarjoajalle. Hyväksyttyjen laskujen perusteella Käyttäjän maksukortilla tehdään laskujen määrää vastaava maksuvaraus. Palveluntarjoaja suosittelee maksuvarauksen tekemistä viimeistään kaksi (2) pankkipäivää ennen kulloinkin kyseessä olevan laskun eräpäivää. Käyttäjän ilmoittaman varausajan jälkeen veloitetaan kolmannen maksupalvelutarjoajan toimesta laskua vastaava määrä Käyttäjän maksukortilta ja määrä siirretään Palveluntarjoajan asiakasvaratilille edelleenvälitettäväksi laskuttajalle viimeistään seuraavana pankkipäivänä siitä, kun varat ovat saapuneet Palveluntarjoajan asiakasvaratilille. Maksutoimeksiantoa ei voi peruuttaa toimeksiannon antamisen jälkeen.

4.4 Laskuttajan Palvelun kautta lähettämien laskujen vastaanottaminen Käyttäjän toimesta ja Käyttäjän maksutoimeksiannon antaminen edellyttävät, että Käyttäjän mobiililaite tai -sovellus kykenee lähettämään ja vastaanottamaan maksun käynnistämiseksi, toteuttamiseksi ja varmistamiseksi tarvittavat tiedot sekä sovelluksen osalta, että sovellus toimii laitteessa. Sen lisäksi laskujen vastaanottaminen ja maksutoimeksianto edellyttävät toimivaa tietoliikenneyhteyttä ja sitä, että viestintää Käyttäjän numeroon tai laitteeseen ei ole estetty tai se ei ole estynyt.

4.5 Palveluntarjoaja välittää maksutoimeksiannon laskuttajalle tai laskuttajan palveluntarjoajalle. Maksu toteutetaan ja laskuttaja yksilöidään Palveluun ilmoitettujen yksilöintitietojen perusteella. Palveluntarjoajalla on oikeus välittää maksuun liittyvät Käyttäjän tiedot maksun yhteydessä. Maksutoimeksiannon välittäminen edellyttää toimivaa tietoliikenneyhteyttä.

4.6 Laskuttaja vastaa Palveluun toimitetun laskun sisällöstä, oikeellisuudesta ja aiheellisuudesta. Vastuu laskujen vahvistamisesta maksua varten on Käyttäjällä. Käyttäjän tulee aina tarkastaa saapuneiden laskujen sisältö, oikeellisuus ja aiheellisuus ennen maksutoimeksiannon antamista. Laskuja koskevat huomautukset yms. Käyttäjän tulee aina kohdistaa laskuttajaan. Käyttäjä vastaa laskun tiedossa tehtyjen muutosten, esim. laskutusosoitteen tai eräpäivän muutos, johdosta laskuttajan mahdollisesti perimistä maksuista.

4.7 Palveluntarjoaja ei koskaan vastaa laskuttajan toimittamien laskujen sisällöstä, oikeellisuudesta tai aiheellisuudesta taikka laskujen oikea-aikaisesta, oikeamääräisestä tai maksusuunnitelman mukaisesta maksusta. Palveluntarjoaja ei siten vastaa siitä, jos Käyttäjän toimeksiannosta on maksettu valelasku tai puutteellinen maksuerä tai Käyttäjä on päättänyt hyödyntää mahdollisuutta maksaa laskun erissä (esim. vakuutusten osalta). Mikäli Käyttäjä maksutoimeksiannon hyväksymisen jälkeen huomaa, että hän on vahvistanut virheellisen, puutteellisen tai aiheettoman laskun, tulee hänen viipymättä ilmoittaa asiasta Palveluntarjoajalle. Käyttäjän pyynnöstä Palveluntarjoaja avustaa Käyttäjää tilanteen korjaamiseksi kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta ilmenevää palvelumaksua vastaan.

4.8 Käyttäjä vastaa siitä, että hänen Käyttäjätiedoissaan ilmoitetulla maksukortilla on riittävä kate laskujen maksua varten. Palveluntarjoaja jättää maksutoimeksiannon toteuttamatta, mikäli Käyttäjän maksukortin kate ei riitä toimeksiannon suorittamiseksi tai maksukortin päiväkohtainen saldoraja on ylittynyt. Tässä tapauksessa Palveluntarjoaja toimittaa Käyttäjälle Palvelun kautta viestin, jossa kiinnitetään Käyttäjän huomioita puuttuvaan katteeseen ja pyydetään puuttuvan katteen korjaamista. Epäonnistunut maksutoimeksianto uudistetaan seuraavana arkipäivänä. Käyttäjä vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Palveluntarjoaja ei pysty välittämään maksutoimeksiantoa Käyttäjän maksukortin katteen puuttumisen tai saldorajan ylittymisen johdosta.

4.9 Erittely Palvelun kautta toteutuneista maksutapahtumista on saatavissa sähköisesti Palvelusta. Erittelystä ilmenevät laskuttaja, maksutapahtuman ajankohta ja maksun määrä.

4.10 Käyttäjä hyväksyy, että Palveluntarjoaja luovuttaa laskuttajalle laskuttamiseen ja laskujen toimittamiseen tarvittavat Käyttäjää koskevat yksilöintitiedot, ml. mahdolliset muutokset laskutusosoitteeseen.

4.11 Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia. Käyttäjä vastaa Käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa itse kaikesta hänen Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesta aiheutuvista kustannuksista tai maksuista täysimääräisesti. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon tai haltuun tai mikäli salasana tai Käyttäjätunnus on muutoin hävinnyt, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle joko puhelimitse tai sähköpostitse.

4.12 Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta ja riittävästä suojaamisesta ja tietoturvasta.

4.13 Palveluntarjoaja välittää vain maksuja Käyttäjän antaman toimeksiannon perusteella. Tästä syystä Käyttäjällä ei ole oikeutta maksupalvelulain mukaiseen maksupalautukseen toimeksiannon mukaisesti välitettyjen maksujen osalta.

4.14 Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

5. PALVELUNTARJOAJAN VELVOLLISUUDET, VASTUU JA OIKEUDET

5.1 Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään laskut Palvelussa vähintään kaksitoista (12) kuukautta niiden latautumisesta Palveluun.

5.2 Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä.

5.3 Palvelutarjoaja ei vastaa siitä, jos Käyttäjä ei maksa laskua tai jos hän maksaa laskunsa myöhässä, muutetuin maksutiedoin tai muutoin tarkastamatta. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Käyttäjän Käyttäjätiedoissa ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta eikä mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

5.4 Pitkittyneiden yli seitsemän (7) päivää kestävien palvelukatkosten yhteydessä Palveluntarjoaja on velvollinen ohjeistamaan laskuttajia korvaamaan väliaikaisesti Palvelu käyttämällä esimerkiksi postitse, sähköpostitse tai muuta kanavaa laskutusta varten.

5.5 Palveluntarjoaja ei ole Käyttäjän ja laskuttajan välisen sopimuksen osapuoli. Laskujen perusteet, laskujen toimittaminen ja laskujen vastaanottaminen Palvelussa tapahtuu Käyttäjän ja laskuttajan välillä käyttäen Palvelua laskujen toimitus- ja vastaanottokanavana sekä laskujen säilytyspaikkana, jonka vuoksi vastuu laskun toimittamisesta ja vastaanottamisesta on laskuttajalla ja Palvelun Käyttäjillä.

5.6 Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan vahingon, joka sen maksupalvelulain tai sopimuksen tai Käyttöehtojen vastaisesta menettelystä on aiheutunut Käyttäjälle maksutoimeksiantoa välittäessä. Käyttäjälle aiheutuneen välillisen vahingon Palveluntarjoaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos vahinko johtuu huolimattomuudesta Palveluntarjoajan puolella.

5.7 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, jonka esittämisen tai muutoin välittämisen Palvelussa Palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.

6. PALVELUN KÄYTETTÄVYYS

6.1 Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttamisesta tai katoamisesta, Palvelun käytöstä liittyvistä ongelmista eikä kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirron liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

6.2 Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin se on mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen Palvelun kautta tai sähköpostitse.

7. HENKILÖTIEDOT

7.1 Käyttäjän Käyttäjätiedot tallennetaan Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Palvelun rekisteriseloste on saatavilla Palveluntarjoajan internet-sivuilla ja se toimitetaan pyynnöstä myös sähköpostitse.

7.2 Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjätietoja asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, asiakastasojen määrittelyyn, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen ja kohdentamiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun, harjoittamiseen ja seurantaan. Käyttäjätietoja voidaan siten myös luovuttaa laskuttajalle siltä osin kuin se on tarpeellista asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseen. Käyttäjätietoja voidaan käyttää myös Palveluntarjoajan lakiin ja viranomaisten ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseen.

7.3 Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus käyttää rekisterissä olevia tietoja suoramarkkinointia, markkinatutkimuksia sekä muita näihin rinnastettavia tarkoituksia varten henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön em. tarkoituksiin ilmoittamalla asiasta erikseen Palveluntarjoajalle.

8. TIETOTURVA JA TURVALLISUUS

8.1 Palveluntarjoaja säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tiedot tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Palveluntarjoaja järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattoman pääsyyn Palveluun. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

8.2 Käyttäjä on säilytettävä Käyttäjätunnuksensa huolellisesti ja noudatettava maksutoimeksiantojen antamisessa korostettua huolellisuutta. Mobiililaitteen käyttö on estettävä suojaamalla laite avauskoodilla eikä PIN-koodikyselyä tulee poistaa. Ottaessa mobiililaite käyttöön PIN-koodi tulee vaihtaa.

9. YLIVOIMAINEN ESTE

Palveluntarjoaja vapautuu Palveluun liittyvistä velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kuin velvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Palveluntarjoajasta riippumaton, joka ei ole ollut tiedossa ja johon Palveluntarjoajaa ei ole voinut ennalta varautua tai jota Palveluntarjoaja ei ole voinut kohtuudella välttää tai voittaa.

10. IMMATERIAALIOIKEUDET

Palvelu on tekijänoikeuden suojaama. Palvelun omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Palveluun kuuluvat Palveluntarjoajalle. Käyttäjä ei saa mitään Palveluun liittyviä oikeuksia lukuun ottamatta näiden Käyttöehtojen mukaista rajoitettua käyttöoikeutta.

11. VIESTINTÄ

11.1 Palvelun toimittamisessa ja viestinnässä Käyttäjän kanssa käytetään suomen, ruotsin tai englannin kieltä siten kuin on Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä on sovittu. Palveluntarjoaja voi viestiä Käyttäjälle lähettämällä tiedon Palvelun kautta Käyttäjän mobiililaitteeseen tai kirjallisesti muuhun Käyttäjän Käyttäjätiedoissa ilmoittamaan yhteystietoon. Ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä ilmoituksen lähettämisen tai saataville asettamisen jälkeen. Tiedot maksutapahtumista ilmoitetaan Käyttäjälle Palvelun kautta.

11.2 Käyttäjän sopimustiedot sekä kulloinkin voimassaolevat Käyttöehdot ja muut lain edellyttämät tiedot ovat sopimuskauden aikana ladattavissa ja luettavissa Palvelusta sekä Käyttäjän tulostettavissa Palvelun kautta ja ne lähetetään Käyttäjän pyynnöstä myös sähköpostitse Käyttäjän Käyttäjätiedoissa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

12. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

12.1 Palveluntarjoaja pidättää oikeuden yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan Käyttäjän hyväksyessä muutetut Käyttöehdot tai viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä, mikäli Käyttäjä ei ole vastustanut muutosta. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

12.2 Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] kohdan 13.2 mukaisesti. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtojen muutosta, Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus kohdan 13.3 mukaisesti.

13. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

13.1 Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus tulee voimaan, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi ja hyväksynyt sopimuksen merkitsemällä käyttöehdot hyväksytyiksi. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kopio sopimustiedoista ja Käyttöehdoista toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen Käyttäjän Käyttäjätiedoissa ilmoittamalla sähköpostiosoitteelle.

13.2 Käyttäjällä on kuluttajasuojalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Käyttäjä voi myös koska tahansa irtisanoa sopimuksen päättymään kunkin kuukauden viimeisenä päivänä ilmoittamalla siitä viimeistään ko. kuukauden 15. päivänä. Mikäli irtisanomisilmoitus saapuu Palveluntarjoajalle kuukauden 15. päivän jälkeen, sopimus päättyy irtisanomispäivää seuraavan kuukauden lopussa. Käyttäjän tulee ilmoittaa peruuttamisesta tai irtisanomisesta Palveluntarjoajalle sähköpostiosoitteeseen [email protected]

13.3 Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä viimeistään kaksi (2) kuukautta etukäteen. Käyttäjälle osoitettu irtisanomisilmoitus lähetetään viestillä Käyttäjän puhelimeen tai Käyttäjän Käyttäjätiedoissa ilmenevään sähköpostiosoitteeseen. Palveluntarjoajalla on sen lisäksi oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli Käyttäjä on olennaisesti rikkonut sopimusta. Purkamisilmoitus on annettava vastaavalla tavalla kuin irtisanomisilmoitus.

13.4 Irtisanomisen jälkeen Palveluntarjoaja lähettää Käyttäjälle sähköpostitse ohjeet niistä toimenpiteistä, joista Käyttäjä pitää huolehtia irtisanomisajan aikana, jotta laskutus Käyttäjälle toteutetaan oikean kanavan kautta sopimuksen irtisanomisajan päättymisen jälkeen. Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän käyttäjätilin ja poistaa Käyttäjän Palveluun tallettaman aineiston Palvelusta.

14. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

14.1 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palvelun tuottaja muuttuu.

14.2 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttöoikeus ja Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa missään tapauksissa luovuttaa kolmannelle.

15. EVÄSTEET

15.1 Käyttäjän päätelaitteelle voidaan ajoittain siirtää evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään. Evästeet eivät vahingoita Käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja.

15.2 Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelua edelleen käyttäjiä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Palveluntarjoaja voi hyödyntää evästeitä Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitatakseen mainonnan tehoa.

15.3 Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä. Yksityisyyden suojaa koskeva lainsäädäntö huomioon ottaen, voidaan evästeen avulla saatua tietoa kuitenkin myös liittää Käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

15.4 Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen sekä evästeiden poistaminen saattavat vaikuttaa heikentävästi Palvelun tai sen osien toiminnallisuuteen.

16. SOVELLETTAVA LAKI, RIITOJEN RATKAISU JA OIKEUSTURVAKEINOT

16.1 Palveluun, ennakkotietojen antamiseen ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

16.2 Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli asiassa ei päästä sovinnolliseen ratkaisuun, riita ratkaistaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa tai vaihtoehtoisesti Käyttäjän vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa Suomessa. Käyttäjä voi myös saattaa riidan kuluttajariitalautakunnan (yhteystiedot: Kuluttajariitalautakunta, PL 306, 00531 Helsinki, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.