Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Klever Ab Oy (Y-tunnus: 2697436-4) Pitkäkatu 34
65100 Vaasa

Asiakaspalvelu (arkisin klo 9.00-15.00) puh. +358 (0)20 7780 490
sähköposti: [email protected]

2. Rekisterinpidosta vastaava henkilö:

Christina Koivula
sähköposti: [email protected]

3. Rekisterin nimi

Klever Ab Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n mukaisesti rekisteröidyn antamalla suostumuksella asiakas- ja palvelusuhteen perusteella. Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja käytetään asiakaspalvelun ja -suhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, asiakastasojen määrittelyyn, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen ja kohdentamiseen (kuten rekisterinpitäjän suoramarkkinointiin), sekä liiketoiminnan suunnitteluun, harjoittamiseen ja seurantaan. Henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän lakiin ja viranomaisten ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseen.

Asiakasrekisterin tietoja saatetaan käyttää rekisterinpitäjän suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä muihin näihin rinnastettaviin tarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti, jollei rekisteröity ole nimenomaisesti kieltänyt tällaisten tietojen luovutusta tai käyttöä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallettaa seuraavat tiedot rekisterinpitäjän rekisteröidyistä asiakkaista:

  •  Etu- ja sukunimi
  •  Sukupuoli
  •  Pankkitiedot
  •  Sähköpostiosoite
  •  Puhelinnumero
  •  Muut rekisteröidyn itsestään antamat tiedot
  •  Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
  •  Asiakassuhteen alkamispäivä
  •  Tietojen muutoshistoria
  •  Pankkitililtä saadut tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja hänen palvelukäyttäytymisensä (mm. evästeiden) perusteella. Henkilötietoja saatetaan myös kerätä ja päivittää muiden tietopalveluja tarjoavien rekisterinpitäjien rekistereistä sekä Instantorin raportista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä voidaan luovuttaa yksilöimättömiä tietoja mielipide- ja markkinatutkimustarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti, jollei rekisteröity ole nimenomaisesti kieltänyt tällaisten tietojen luovutusta. Rekisterinpitäjä ei saa luovuttaa henkilötietoja eteenpäin kolmannelle paitsi siltä osin kuin se on tarpeellista asiakassuhteen ja -palvelun hoitamiseen.

Laskutustiedot (esimerkiksi rekisteröidyn vastaanottamien laskujen tiedot ja maksuja koskevat tiedot, kuten maksumäärät ja maksuajankohdat)

8. Tietojen luovutus ja siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkil tietoja ei luovuteta tai siirret Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä on sitoutunut suojamaan rekisteröityjä koskevia henkilötietoja. Yksittäistä henkilöä koskevia henkilötietoja luovutetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden puitteissa viranomaisen lakiin perustuvan tai rekisteröidyn itse tekemän pyynnön perusteella taikka rekisteröidyn itse antaman suostumuksen perusteella.

Manuaalisesti kerättyjä tietoja säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa tiloissa ja ainoastaan määrätyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy ja oikeus käsitellä manuaalisesti kerättyjä tietoja.

Automaattisesti kerätyt tiedot on suojattu ulkopuolisilta korkeatasoisin tietosuojajärjestelmin (mm. palomuurein). Ainoastaan määrätyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy ja oikeus käsitellä automaattisesti kerättyjä tietoja. Kullakin tällaisella pääsyn ja oikeuden omaavalla työntekijällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana tietojärjestelmään. Rekisterinpitäjän johto valvoo näiden työntekijöiden tietojenkäsittelyä.

Käyttöoikeudet rekisteritietoihin myöntää ja käyttöoikeuden laajuuden määrittää rekisteristä vastaava henkilö.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteritiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Osaa antamistaan tiedoista rekisteröity voi itse muuttaa Kleverapp -käyttäjäprofiilinsa kautta. Turvallisuussyistä tietojen muuttamista rekisteröidyn toimesta käyttäjäprofiilin kautta on kuitenkin rajoitettu.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten.